Programma's

6 Sociaal domein

Met deze begroting sociaal domein zetten we stappen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. In 2022 zal een deel van onze inspanningen zich richten op de herstelaanpak corona en het ondersteunen van deze inwoners. In tegenstelling tot het begin van deze coalitieperiode is er nu ruimte om ingezette beleidsontwikkelingen uit te voeren én te investeren in een toekomstbestendig sociaal domein. Daarbij zijn onze visie en vier ontwikkellijnen leidend. Net als vorig jaar wordt de investeringsruimte benut voor de prioritaire inhoudelijke opgaven armoede en schulden, onderwijs, gezondheid en preventie, ondersteuning aan de meest kwetsbaren en experimenteerruimte in het transformatieprogramma.

Daarnaast is er recent zowel landelijk als ook in Eindhoven veel aandacht voor de hervormingsopgave in de jeugdzorg. We investeren in 2022 middels incidentele landelijke middelen fors in onze jeugd. We gaan aan de slag met de uitvoering van een programma om jeugdigen te helpen met de gevolgen van corona en het toekomstgericht preventief jeugdbeleid. Daarnaast zal het transformatieplan, dat we met de regio en partners opstellen ten behoeve van de regionale aanpak voor jeugd, en de uitvoering van de landelijke ontwikkelagenda prioriteit hebben.

Ook op andere beleidsterreinen gaan we door met de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe aanpakken. Zo ontwikkelen we het Huis naar Werk verder door, zodat inwoners sneller naar werk of scholing worden begeleid. Om kansengelijkheid te bevorderen geven we samen met onderwijspartners verder uitvoering aan de lokaal educatieve agenda.
Ons armoede- en schuldenbeleid richt zich in 2022 vooral op het verder verbeteren van de ketensamenwerking en meer preventie en vroegsignalering, om grotere problemen te voorkomen.
Samen met het ruimtelijk domein, cultuur en sport geven we invulling aan de preventieakkoorden voor een integraal en preventief gezondheidsbeleid.
Ook starten we met de nieuwe basisvoorziening en maatwerkvoorziening van de maatschappelijke opvang. Hiermee wordt de 24-uursvoorziening voor dak- en thuislozen een feit en brengen we de visie op de maatschappelijke opvang in de praktijk.
Als het gaat om specialistische ondersteuning op het gebied van Jeugd en WMO, geven we in 2022 samen met  Stichting WIJeindhoven verdere invulling aan de Mono-Multi aanpak. We maken onderscheid tussen enkelvoudig, eenvoudige vragen (mono) én meervoudige complexe ondersteuningsvragen (multi) en zorgen dat de inwoner zo snel mogelijk passende ondersteuning krijgt.

In de volgende hoofdstukken leest u hoe we op de diverse beleidsonderwerpen in 2022 onze ambities realiseren. Er ligt ook een sociaal domein brede opgave om vanuit een breed perspectief en de bedoeling kijken naar de inrichting en het functioneren van het sociaal domein. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet vanuit de beheersingsopgave, maar het is goed om vanuit de oorspronkelijke bedoeling – waarbij de inwoner centraal staat – te kijken naar de inrichting en het functioneren van het sociaal domein.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06