Bijlagen

12. Afkortingen

AB

Algemeen Bestuur

ABV

Analyse Begroting en Verantwoording

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AU

Algemene Uitkering

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B5

De vijf Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg

B&W

Burgemeester en Wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BAN

Bureau Agendering en Notulering

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF

BTW CompensatieFonds

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIC

Brainport Industries Campus

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIS

Culturele basisinfrastructuur

BIZ

BedrijfsInvesteringsZone

BNA

Brainport Nationale Actieagenda

BO

Bestuurlijk overleg

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BOM

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRE

Breedband Regio Eindhoven

BrOS

Brabantse Omgevingsscan

BRP

Basisregistratie Personen

BS

Basisschool

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVL

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie)

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CEO

Cliënt ervaringsonderzoek

CISO

Chief Information Security Officer

CIO

Chief Information Office

CKE

huis voor amateurkunst en cultuureducatie

CNV

Christelijke Nederlandse Vakbond

COBIT

Control Objectives for Information and related Technology

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

CPO

Chief Procurement Officer

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

CRSD

CliëntenRaad Sociaal domein

CRK

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

CRM

Customer Relationship Management

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CURE

Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving

CV

Commanditaire Vennootschap

DAE

Design Academy Eindhoven

DB

Dagelijks bestuur

DDF

Dutch Design Foundation

DDW

Dutch Design Week

DeDA

De etische Data Assistent

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DPIA

Data Protection Impact Analyse

DPP

Dynamische Personeels Planning

DU

Doel Uitkering

EBA

European Banking Authority

EBP

Energiebesparingsprogramma

EC

Sector Economie & Cultuur

ECB

Europese Centrale Bank

EFX

Eindhoven Fiber Exchange

EHV-NW

Eindhoven NoordWest

EJV

Eindhovense Jacht Vereniging

EKV

Eindhovense Kano Vereniging

EMU

Economische en Monetaire Unie

EN

Economisch Nut

Enoll

European Network of Living Labs

ERRIN

European Regions Research and Innovation Network

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

FAO

Facilitaire en Administratie Ondersteuning

FIDO

(wet) Financiering Decentrale Overheden

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

fulltime-equivalent (personeel)

G4

De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

G40

Netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland

G5

De vijf grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven

GB

Gewijzigde begroting

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGI

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur

GGDBZO

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI

Gecertificeerde instelling

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRC

Governance, Risk en Compliance

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GR-MRE

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

ESRB

Economic Systemic Risk Board

GRWRE

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven

GS

Gedeputeerde Staten

GWT

Grootschalig Watertransport

HbH

Hulp bij Huishouden

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HCA

Human Capital Agenda

HECS

Holland Expat Center South

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage

HIC

High Impact Crimes

HO

Huishoudelijke ondersteuning

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HR

Human resource

HTCE

High Tech Campus Eindhoven

i.o.

In oprichting

I&B

Informatisering en Beheer (sector)

IAM

Identity- en Access management

ICLEI

International Council for Local Environmental Initiatives

ICS

In Controle Statement

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IHP

Integraal HuisvestingsPlan (onderwijs)

IOP

Inwoners- en overheidsparticipatie

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

ISE

Internationale School Eindhoven

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Internationale sociale voorwaarden

IT

Informatie Technologie

IV

Informatie Voorziening

IWV

Integrale WijkVernieuwing

KIA

Kennis- en innovatieagenda

KCC

Klant Contact Centrum

KPI

Kritieke prestatie-indicator

JOC

Jeugdoverlast en -criminaliteit

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LEO

Luchthaven Eindhoven Overleg

LLO

Levens lang ontwikkelen

lo

Leefomgeving

LVV

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

LSAE

Lokaal Sportakkoord Eindhoven

MaaS

Mobility as a Service

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MDT

Maatschappelijke diensttijd

MGE

Muziekgebouw Eindhoven

MGR

Milieu-gezondheidslast

MGRi

Milieu-Gezondheid Risico-indicator

MIP

Meerjaren InvesteringsProgramma

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJB

Meerjarenbegroting

MJPS

MeerjarenProgramma Stedelijk

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MN

Maatschappelijk Nut

MNIO

Maatschappelijk Nut In Ontwikkeling

MO

Maatschappelijke opvang

MPG

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MvO

Memorandum van overeenstemming

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MRE

Metropoolregio Eindhoven

MaaS

Mobility as a Service

Natlab

Natuurkundig Laboratorium

NGA

Netwerk gerichte aanpak

Nnb

Nog niet bekend

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Ntb

Nader te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OK de Hurk

Ondernemerskontact de Hurk

OOO

Onontkoombaar, onvermijdelijk, onuitstelbaar

OPC

Ontwikkelplan Centrum

OPE

Ontwikkelplan Eindhoven

OR

Openbare Ruimte

OTO

Opleiden trainen oefenen

OW

Ondersteuning Wonen

OV

Openbaar vervoer

OVE

Ondernemingsvereniging Eindhoven

OZB

Onroerende Zaak Belasting

OZL

Ondersteuning Zelfstandig Leven

P&C

Planning & Control

P&O

Personeel & Organisatie

P+R

Park and Ride

PAS

Programma aanpak stikstof

PC

sector PublieksContacten

PGA

Persoonsgerichte aanpak

PGB

PersoonsGebonden Budget

PO

Primair Onderwijs

PwC

accountants PriceWaterhouseCoopers

RAV

Regionale ambulance voorziening

RBT

Regionale Mobiliteits-teams

RD

Ruimtelijk Domein

REP

Regionaal Educatief Plan

RES

Regionale EnergieStrategie

RHCe

Regionaal Historisch Centrum

RIB

RaadsInformatieBrief

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (Schoolverlaters)

RMT

Regionale MobiliteitsTeams

RO

Ruimtelijke Ordening

ROB

Raad voor Openbaar Bestuur

ROK

Regionaal operationeel kader

ROW

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (bedrijven)

RSV.VO

Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

RvC

Raad van Commissarissen

RVMK

Regionale Verkeers-Milieu Kaart

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWB

Regio West-Brabant

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinrichting

SBO

Speciaal basis onderwijs

SCE

Stichting Cultuur Eindhoven

SD

Sociaal Domein

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

SDG

Sustainable Development Goals

SER

Sociaal Economische Raad

SGE

Stedelijk Gebied Eindhoven

SIR

Startup in Residence Programma

SPIL

SPelen, Integreren en Leren

SROI

Social Return On Investment

STS

Stichting Twice Support

SUVIS

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

SVGG

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

SVV

Slim Verduurzamen Vastgoed

TDK

Technologie, Design en Kennis

TFF

Toekomstvaste Financiële Functie

TF-RIEC BZ

Taskforce Regionale Inlichtingen en Expertise Centra Brabant-Zeeland

ToC

Theory of Change

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

Turap

Tussenrapportage

TV

Taakveld

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VDMA

Van der Meulen-Ansems

VIC

Verbijzonderde interne controle

VJB

sector Veiligheid, Juridische Zaken & Bestuur

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelastingplicht

VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW

VO

Voortgezet onderwijs

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant ZuidOost

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV

Voortijdig SchoolVerlaten

VAM

Van Abbemuseum

VTH

Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

WAB

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WEB

Wet Educatle Beroepsonderwijs

WEP

Wet elektronische publicaties

WGT

Werkgelegenheidsteam

WKO

Warmte-Koude Opslaginstallatie

WLZ

Wet langdurige zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOB

Wet openbaarheid van bestuur

WOO

Wet open overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSD

Sociaal werkbedrijf

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WW

WerkloosheidsWet

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06