Bijlagen

9. Vaste activa

Taakveld
(bedragen x € 1.000)

Aanschaf waarde
1-1-2021

Mutatie 2021

Aanschaf
waarde
1-1-2022

Vermeer-deringen
2022

Vermind-
eringen
2022

Aanschaf
waarde
31-12-2022

Afschrij-
vingen per
1-1-2022

Afschrij-
ving
2022

Boek-waarde
1-1-2022

Boek
waarde
31-12-2022

Rente-lasten
2022

Kapitaal-lasten
2022

Toelichting

0.1 Bestuur

1.099

79

1.178

0

0

1.178

952

95

226

131

2

97

Dienstauto's van B&W en facilitaire voorzieningen raadszaal

0.2 Burgerzaken

391

121

512

0

0

512

269

34

243

209

2

36

Sectorspecifieke hard- en software

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

196

0

196

0

0

196

139

38

57

19

42

80

Vastgoedactiva van enkele gebouwen die geen beleidsveld dienen

0.4 Overhead

97.604

9.925

107.529

9.906

0

117.435

48.581

5.364

58.948

63.490

590

5.954

Hard- en software, slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen, meubilair gemeentelijke gebouwen en  (thuis)werkplekken en postauto's

0.64 Belastingen overig

1.456

32

1.488

0

0

1.488

1.453

7

35

28

0

7

Sectorspecifieke software

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

Deelnemingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.715

0

1.715

0

0

1.715

996

112

719

607

12

124

Vastgoed van brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.285

4.422

6.707

725

0

7.432

597

316

6.110

6.519

61

377

Camera's, vervoersmiddelen stadstoezicht en BITE bus en investeringen in fietsdepot

2.1 Verkeer en vervoer

45.577

13.707

59.284

39.685

4.530

94.439

5.635

2.539

53.649

86.265

544

3.083

Activa in de openbare ruimte, zoals wegen, fietspaden, verkeersregelinstallaties, verlichting, bruggen en investeringen in gladheidsbestrijding

2.2 Parkeren

33.665

-652

33.013

694

211

33.496

9.738

989

23.275

22.769

246

1.235

Met name parkeerautomaten. Ook de strategische investering in HOV2

2.4 Economische havens en waterwegen

4.892

0

4.892

0

0

4.892

1.885

106

3.007

2.901

30

136

Activa voor (opwaarderen) Beatrixkanaal

2.5 Openbaar vervoer

1.212

259

1.471

4.888

3.900

2.459

90

40

1.381

2.329

15

55

Busstation Neckerspoel en de strategische investering HOV3

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

Deelneming

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

45

152

197

0

0

197

31

19

166

147

1

20

Flexibele standplaatsen, zoals toilet- en marktwagen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

349

240

589

0

0

589

157

40

432

392

4

44

Expatcenter

4.2 Onderwijshuisvesting

306.614

32.066

338.680

57.276

0

395.956

88.407

6.419

250.273

301.130

2.548

8.967

Onderwijshuisvesting, inclusief de investeringen slim verduurzamen

5.2 Sportaccommodaties

124.373

6.318

130.691

11.773

2.576

139.888

50.780

4.082

79.911

85.026

796

4.878

Sportparken en sportvelden en wat daarbij hoort, zoals zitmaaiers. Ook de investeringen in het vastgoed van Sport (de accommodaties), inclusief slim verduurzamen

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

81.325

1.658

82.983

2.176

0

85.159

28.585

3.444

54.398

53.130

539

3.983

Vastgoed van de culturele panden, inclusief slim verduurzamen

5.4 Musea

1.870

316

2.186

466

0

2.652

1.020

140

1.166

1.492

12

152

Facilitaire activa voor het Van Abbemuseum (niet het vastgoed, wel de inrichting)

5.5 Cultureel erfgoed

1.393

-51

1.342

140

0

1.482

981

33

361

468

4

37

Vastgoed van het cultureel erfgoed

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

12.208

4.256

16.464

6.461

954

21.971

2.745

682

13.719

18.544

132

814

Openbare speeltuinen en het openbaar groen (groeninrichting en groenvoorzieningen)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

13.618

2.453

16.071

735

0

16.806

5.493

415

10.578

10.898

104

519

Vastgoed voor vrije tijdsaccommodaties, inclusief slim verduurzamen

6.3 Inkomensregelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

3.096

0

3.096

0

0

3.096

1.692

47

1.404

1.357

14

61

Vastgoed van het opvanghuis aan Kanaaldijk noord

7.2 Riolering

85.818

3.194

89.012

15.667

8.572

96.107

21.356

1.519

67.656

73.232

677

2.196

Activa van het gemeentelijk rioleringsplan

7.3 Afval

2.734

508

3.242

182

0

3.424

582

118

2.660

2.724

27

145

Betonnen buitenbakken en ondergrondse containers

7.4 Milieubeheer

13.414

639

14.053

4.320

631

17.742

3.385

410

10.668

13.947

107

517

Aardgasvrije wijken en de biomassacentrale Meerhoven

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

286

0

286

0

0

286

102

8

184

176

2

10

Gemeentelijke begraafplaatsen

8.1 Ruimte en leefomgeving

11.945

-9.674

2.271

15.273

158

17.386

1.139

277

1.132

15.970

2

279

Strategische investering Wegenstructuur Eindhoven Noordwest. Daarnaast activa voor geo-informatie (luchtfoto's, meetapparatuur)

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

95.785

19.556

115.341

15.457

214

130.584

242

29

115.099

130.313

666

695

De strategisch verwervingen, vastgoed en voorbereidingskosten voor grond

8.3 Wonen en bouwen

15.274

4.939

20.213

2.856

0

23.069

6.545

603

13.668

15.921

149

752

Vastgoed voor overige gemeentelijke eigendommen inclusief slim verduurzamen

Eindtotaal

960.239

94.463

1.054.702

188.680

21.746

1.221.636

283.577

27.925

771.125

910.134

7.356

35.281

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06