Paragrafen

3j. Toelichting financiële begroting

In deze paragraaf lichten we de gemeentebrede financiële ontwikkelingen toe die meerdere programma’s raken.
Het gaat hierbij om personeelslasten, kapitaallasten en onttrekkingen en stortingen in reserves. Voorafgaand een korte toelichting op de baten en lasten naar categorie. We sluiten af met het balansbeeld.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06