Algemeen

Global Goals

Doorontwikkeling Global Goals

In 2019 zijn we gestart met een beweging om mondiale bewustwording om te zetten naar Global Goals. Onderdeel daarvan was een vernieuwde subsidieregeling. Het is momenteel een brede subsidieregeling die bewust ruimte heeft gelaten voor het vaststellen van verdere focus/prioritering van de 17 doelen. Het College heeft ermee ingestemd te focussen op de onderstaande drie doelstellingen in het kader van de Global Goals voor een periode van vier jaar:

  • Doel 8: eerlijk werk en economische groei
  • Doel 10: ongelijkheid verminderen
  • Doel 12: verantwoorde consumptie

Prioritering binnen de Global Goals is cruciaal voor een succesvolle aanpak. Dit blijkt ook uit onderzoeken van  die PwC en Morgenmakers voor ons hebben uitgevoerd. Het is noodzakelijk dat we ons committeren aan de doelen die de komende vier jaar voor Eindhoven zijn geprioriteerd. Dit is niet alleen relevant voor de subsidieregeling Global Goals, maar ook voor het initiëren van nieuwe activiteiten door de gemeente zelf. Het aanbrengen van deze prioritering betekent niet dat er niets gebeurt op de andere doelen. Zo doen we bijvoorbeeld veel op het gebied van duurzaamheid, wat onder andere een bijdrage levert aan Global Goal 11 - duurzame steden en gemeenschappen. Maar de stimulerende en aanjagende rol van de gemeente vanuit het perspectief van de Global Goals zal zich focussen op de drie geprioriteerde doelen. In aanloop naar het aflopen van de vier jaar bekijken we of en welke nieuwe prioritering aan de orde is.

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de arbeidsmarkt. We willen via de Global Goals de komende periode een duurzame economische groei (doel 8 - eerlijk werk en economische groei) extra stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versterken van de lokale arbeidsmarkt en de begeleiding naar werk. Ondanks dat wij zelf allerlei activiteiten ondernemen (denk aan alle acties rondom de Brede Welvaart) om aan dit doel bij te dragen, is de verwachting dat hiermee ook inwoners en organisaties gestimuleerd worden met dit thema aan de slag te gaan.

Het coalitieprogramma onderstreept meerdere malen het belang van een inclusieve stad. “Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Een niet-gepolariseerde stad. We koesteren verscheidenheid, we gaan uit van eigen kracht en samenredzaamheid.” Het college geeft aan dat ze Eindhoven een inclusieve stad wil laten zijn, ongeacht de onderlinge verschillen tussen Eindhovenaren. Hierbij is het cruciaal dat ongelijkheden tussen verschillende groepen zoveel mogelijk verminderd moeten worden, uiteraard breder dan alleen de op de arbeidsmarkt (doel 10 - ongelijkheid verminderen). Denk hierbij aan bijvoorbeeld de participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking of het tegengaan van discriminatie, intimidatie en geweld tegen minderheden. Kortom: gelijke kansen scheppen voor onze inwoners. Dit doel sluit ook goed aan bij het Uitvoeringsprogramma Diversiteit en het VN-verdrag Handicap. Met het gegeven dat de samenleving diverser wordt, zien wij het realiseren van inclusie in de breedste zin van het woord als een belangrijke gemeentelijke opgave die wij ook expliciet willen laten terugkomen in de prioritering van de Global Goals.
Het bevorderen van sociaal ondernemerschap gaat gepaard met het duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (doel 12 - verantwoorde consumptie). Zo blijkt uit onderzoek van CREM Waste Management dat de consument in Nederland ongeveer 41 kilo voedsel per persoon per jaar verspilt. Hierbij gaat niet alleen weggegooid voedsel verloren, maar ook de energie, grondstoffen en productiekosten. Het is dus tevens belangrijk dat er voldoende aandacht wordt gegeven het verduurzamen van de consumptie- en productiepatronen. Doel 12 - verantwoorde consumptie is gemakkelijk toepasbaar en te concretiseren, waardoor impact zichtbaar is. Iedere organisatie en ieder mens kan fungeren als een rolmodel voor anderen. Tevens komt het mondiale component in dit doel helder naar voren. Think Global, Act Local.

Het is bovenal goed om te benoemen dat de gemeente Eindhoven de titel heeft van een Fairtrade Gemeente. Dit houdt in dat binnen onze gemeente bedrijven, winkels, inwoners en de gemeente samen naar meer eerlijke handel streven. Het stimuleren van fairtrade raakt dan ook alle drie de door het college geprioriteerde Global Goals 8, 10 en 12. Zodoende zetten wij ons in voor een stad die op een duurzame, inclusieve en verantwoorde wijze economische ontwikkeling wil versterken.

De subsidieregeling ‘Global Goals Eindhoven’ dient in de loop van 2022 aangepast te worden om deze prioritering ook hierin door te voeren. Subsidies in het kader van de subsidieregeling Global Goals zullen dan louter worden verstrekt aan activiteiten die aansluiten bij ten minste één van de geprioriteerde doelstellingen. Voor 2022 is het nog wel mogelijk om subsidie te ontvangen voor activiteiten die passen binnen alle zeventien doelstellingen van de Global Goals. Het voornemen is namelijk om deze wijziging pas te laten gelden voor activiteiten die vanaf 2023 worden uitgevoerd. Partijen uit de stad hebben dus ruim een jaar de tijd om zich hierop voor te bereiden. We zullen actief faciliterend en verbindend optreden ten behoeve van de Global Goals, richting bijvoorbeeld huidige subsidiepartners, inwoners en organisaties uit de stad.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06