Bijlagen

4. Meerjarenraming 2022-2025

Bijlage 4. Meerjarenraming 2022-2025

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

LASTEN

0.1 Bestuur

44.143

12.997

13.786

13.475

13.100

13.138

0.2 Burgerzaken

7.574

8.384

9.452

8.601

9.833

9.960

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.538

1.527

1.633

1.629

1.628

1.628

0.4 Overhead

81.313

84.278

88.368

86.396

81.177

83.607

0.5 Treasury

52

1.893

2.313

3.588

2.624

2.469

0.61 OZB woningen

1.161

1.031

1.323

1.285

1.306

1.310

0.62 OZB niet-woningen

874

963

893

869

882

885

0.63 Parkeerbelasting

625

340

380

368

375

376

0.64 Belastingen overig

1.147

925

987

973

980

980

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

113

114

116

116

116

116

0.8 Overige baten en lasten

-3.591

-4.170

-4.154

-4.154

-4.154

-4.154

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.324

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

43.367

0

0

0

0

-2.000

0 Bestuur en ondersteuning

179.640

108.282

115.097

113.146

107.867

108.315

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

14.930

15.315

15.592

15.589

15.586

15.584

1.2 Openbare orde en veiligheid

15.650

18.050

19.768

19.369

19.024

19.011

1 Veiligheid

30.580

33.365

35.360

34.958

34.610

34.595

2.1 Verkeer en vervoer

37.487

37.580

38.712

39.418

39.302

41.866

2.2 Parkeren

4.116

7.310

9.608

5.677

5.673

5.999

2.4 Economische havens en waterwegen

168

269

264

263

262

261

2.5 Openbaar vervoer

1.306

1.574

1.456

1.202

1.343

1.433

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

43.077

46.733

50.040

46.560

46.580

49.559

3.1 Economische ontwikkeling

2.064

3.102

3.254

3.246

3.209

3.208

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.200

6.534

7.084

6.867

16.554

16.550

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.639

2.474

2.048

1.231

1.161

1.159

3.4 Economische promotie

4.319

4.122

3.247

3.186

3.085

3.605

3 Economie

13.222

16.232

15.633

14.530

24.009

24.522

4.2 Onderwijshuisvesting

19.440

19.822

22.297

25.519

22.313

22.486

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

22.339

15.554

27.209

18.317

17.258

16.353

4 Onderwijs

41.778

35.376

49.506

43.836

39.571

38.839

5.1 Sportbeleid en activering

3.785

3.177

3.231

3.170

2.922

2.920

5.2 Sportaccommodaties

24.345

24.219

24.102

24.141

24.673

25.240

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

34.723

33.481

34.032

34.189

34.166

34.081

5.4 Musea

6.356

5.892

5.914

5.939

5.911

5.915

5.5 Cultureel erfgoed

803

1.163

1.678

1.675

1.657

1.666

5.6 Media

411

420

431

431

431

431

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

15.404

14.984

17.787

17.012

16.838

16.924

5 Sport, cultuur en recreatie

85.827

83.336

87.175

86.557

86.598

87.177

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

24.698

31.386

32.524

32.531

32.579

32.336

6.2 Wijkteams

30.877

30.643

32.441

32.477

32.477

32.477

6.3 Inkomensregelingen

162.276

138.666

141.985

143.839

144.271

144.795

6.4 Begeleide participatie

37.079

34.342

34.018

34.113

33.274

32.652

6.5 Arbeidsparticipatie

13.773

15.425

16.580

16.924

16.633

16.959

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7.929

7.997

8.388

8.375

8.369

8.369

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

44.378

48.407

47.127

47.105

47.095

47.096

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

52.654

49.681

70.376

63.568

58.591

57.743

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

57.613

48.273

51.655

51.650

51.652

51.651

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

8.802

8.726

9.920

9.914

9.914

9.914

6 Sociaal domein

440.080

413.546

445.014

440.496

434.855

433.992

7.1 Volksgezondheid

10.360

10.901

10.920

10.905

10.906

10.906

7.2 Riolering

17.801

19.520

21.443

26.530

28.124

29.017

7.3 Afval

25.038

26.042

27.044

27.999

28.983

29.800

7.4 Milieubeheer

12.248

10.564

12.375

9.074

9.594

8.932

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

775

844

863

863

859

859

7 Volksgezondheid en milieu

66.223

67.871

72.645

75.371

78.466

79.514

8.1 Ruimte en leefomgeving

25.112

13.815

12.564

17.539

9.339

9.622

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

19.616

95.529

75.430

36.867

17.507

17.981

8.3 Wonen en bouwen

44.284

12.759

14.644

14.709

12.780

12.618

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

89.012

122.103

102.638

69.115

39.626

40.221

Mutatie reserves

127.899

11.072

32.062

8.801

8.388

4.076

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

BATEN

0.1 Bestuur

-857

-422

-422

-422

-422

-422

0.2 Burgerzaken

-3.254

-3.474

-3.575

-3.319

-5.264

-5.406

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-757

0

-87

-87

-87

-87

0.4 Overhead

-3.752

-2.060

-2.237

-1.912

-1.912

-1.912

0.5 Treasury

-3.685

-3.901

-4.007

-3.737

-3.599

-4.105

0.61 OZB woningen

-35.471

-36.299

-39.189

-39.689

-39.689

-39.689

0.62 OZB niet-woningen

-40.246

-40.893

-43.585

-43.585

-43.585

-43.585

0.63 Parkeerbelasting

-11.534

-15.223

-16.022

-16.022

-16.021

-16.021

0.64 Belastingen overig

-2.769

-2.668

-2.847

-2.847

-2.847

-2.847

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-545.139

-489.067

-524.862

-514.944

-511.551

-507.708

0.8 Overige baten en lasten

-418

-35

-35

-35

-35

-35

0 Bestuur en ondersteuning

-647.883

-594.042

-636.868

-626.599

-625.012

-621.817

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-409

-399

-407

-407

-407

-407

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.679

-1.680

-1.399

-1.399

-1.399

-1.399

1 Veiligheid

-2.089

-2.079

-1.806

-1.806

-1.806

-1.806

2.1 Verkeer en vervoer

-8.088

-2.694

-3.001

-2.559

-2.559

-2.559

2.2 Parkeren

-2.137

-1.764

-2.992

-1.892

-1.892

-1.938

2.4 Economische havens en waterwegen

-80

-123

-118

-118

-118

-118

2.5 Openbaar vervoer

-37

-212

-12

-12

-12

-12

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-10.342

-4.793

-6.123

-4.581

-4.581

-4.627

3.1 Economische ontwikkeling

-3

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.343

-5.780

-6.356

-6.142

-15.845

-15.845

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.787

-2.128

-1.823

-1.036

-1.036

-1.036

3.4 Economische promotie

-2.940

-3.611

-2.817

-2.817

-2.817

-3.330

3 Economie

-9.073

-11.519

-10.996

-9.995

-19.698

-20.211

4.2 Onderwijshuisvesting

-5.779

-2.793

-2.739

-2.791

-2.791

-2.791

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-12.873

-3.180

-12.502

-4.120

-4.120

-3.238

4 Onderwijs

-18.652

-5.973

-15.241

-6.911

-6.911

-6.029

5.1 Sportbeleid en activering

-927

-58

0

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

-9.271

-10.663

-11.035

-10.981

-10.985

-10.994

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-3.538

-3.766

-4.013

-4.013

-4.013

-4.013

5.4 Musea

-2.759

-1.062

-1.016

-1.044

-1.044

-1.044

5.5 Cultureel erfgoed

-151

-145

-136

-136

-136

-136

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-1.167

-205

-206

-206

-206

-206

5 Sport, cultuur en recreatie

-17.813

-15.899

-16.406

-16.380

-16.384

-16.393

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2.183

-2.466

-3.150

-3.764

-3.918

-3.918

6.3 Inkomensregelingen

-142.317

-106.433

-121.049

-123.997

-123.742

-123.509

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.147

-1.347

-297

-297

0

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-6

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.465

-2.190

-2.667

-2.667

-2.667

-2.667

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.166

-478

-478

-478

-478

-478

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-2.775

-1.505

-1.030

-1.030

-1.030

-1.030

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-237

0

0

0

0

0

6 Sociaal domein

-152.297

-114.419

-128.671

-132.233

-131.835

-131.602

7.2 Riolering

-18.783

-20.892

-22.452

-27.490

-29.021

-29.904

7.3 Afval

-25.986

-27.561

-28.587

-29.542

-30.526

-31.343

7.4 Milieubeheer

-7.268

-3.701

-14.570

-3.255

-3.925

-3.437

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-538

-648

-648

-648

-648

-648

7 Volksgezondheid en milieu

-52.574

-52.802

-66.257

-60.935

-64.120

-65.332

8.1 Ruimte en leefomgeving

-17.365

-4.338

-3.957

-3.216

-2.195

-2.195

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-23.958

-92.927

-72.838

-34.333

-14.959

-15.494

8.3 Wonen en bouwen

-43.087

-10.238

-9.844

-9.845

-9.845

-9.845

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

-84.410

-107.503

-86.639

-47.394

-26.999

-27.534

Mutatie reserves

-122.206

-28.887

-36.163

-26.536

-3.224

-5.459

Saldo BATEN

-1.117.339

-937.916

-1.005.170

-933.370

-900.570

-900.810

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06