Bijlagen

5. Geldleningen

Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Restant per 

Vermeerdering

Aflossing in 2022

Restant per

1-1-2022

in 2022

 31-12-2022

Opgenomen geldleningen

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

392.266

81.228

31.228

442.266

Waarborgsommen van derden

491

-  

-

491

Verstrekte geldleningen

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.499

0

68

1.431

Leningen aan deelnemingen

5.377

0

0

5.377

Overige verstrekte leningen

9.748

2.500

370

11.878

Ontvangen waarborgsommen van derden

25

        -  

-  

25

Totaal verstrekte leningen

16.649

2.500

438

18.711

Gewaarborgde geldleningen

bedragen x € 1.000

Leningen in het kader van:

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling per
01-01-2021

Aflossing 2021

Borgstelling per
31-12-2021

Gezondheidszorg

7.562

3.661

-297

3.365

Cultuur

3.912

3.049

-222

2.827

Sport

2.174

650

-87

563

Welzijn

1.000

873

-17

856

Woningbouw

0

0

0

0

Overig

5.170

2.537

-10

2.527

Totaal

19.818

10.771

-632

10.139

Per 31 december 2020 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,39 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2020 bedroegen deze samen ruim € 3,6 miljard.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06