Bijlagen

11. EMU saldo

Omschrijving

2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-17.815

-4.101

-17.735

5.164

-1.383

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

27.563

27.925

30.865

33.785

36.164

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

9.338

11.432

16.597

18.161

19.062

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

108.674

166.934

104.034

51.315

58.344

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

+8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

15.191

14.643

14.643

14.643

14.643

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

0

+11

Verkoop van effecten:
a.    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b.    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Berekend EMU-saldo

-104.779

-146.321

-88.950

-8.848

-19.144

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06