Paragrafen

3g. Grondbeleid

Het programma Grond faciliteert de doelen van andere programma’s. Grond is namelijk een middel en geen doel op zich. Door grond in te zetten en te ontwikkelen met oog voor inhoudelijke doelstellingen van de gemeente, realiseren we waarde.

In de Nota Grondbeleid is het motto “Koersen op waarden” vastgelegd, waarbij het begrip waardecreatie centraal staat. Hiermee benadrukken we dat gebiedsontwikkeling verder gaat dan de ruimtelijke opgave alleen. Het gaat er juist om verschillende waarden in een gebied te versterken om zo duurzame kwaliteit te maken, natuurlijk zonder daarbij ook het financieel rendement voor de gemeente uit het oog te verliezen.

In de Omgevingsvisie die in 2020 is vastgesteld, is de ambitie van Eindhoven vastgelegd. Het verschil tussen de ambitie en de huidige stand van zaken in Eindhoven leidt tot zes concrete stedelijke opgaven waar we met het inzetten van grond een bijdrage aan leveren. Deze zes opgaven zijn:

  1. Werken aan een gezonde groei van de stad;
  2. Werken aan een aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum;
  3. Werken aan leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit;
  4. Werken aan een duurzame en concurrerende economie;
  5. Werken aan de energietransitie van de stad;
  6. Werken aan een goede stedelijke bereikbaarheid.

Bij besluitvorming over projecten maken we inzichtelijk welke waarden worden versterkt, zodat naast het financieel rendement ook inzicht wordt gegeven in de waardecreatie.

In de Nota Grondbeleid is verder vastgelegd hoe we tot een besluit komen over onze rol in gebiedsontwikkelingen. Gaan we voor een actieve rol waarbij we de gebiedsontwikkeling zelf oppakken of faciliteren we private partijen door het scheppen van de kaders van de gebiedsontwikkeling waarbinnen zij aan de slag kunnen? We maken deze afweging aan de voorkant van projecten. Hierbij staat centraal welke rol nodig is om tot het gewenste resultaat te komen. We leveren maatwerk per locatie in samenwerking met partners.

Voor monitoring wordt aangesloten bij de reguliere planning- en controlcyclus. Onderdeel hiervan is het jaarlijks herijken van de grondexploitaties in de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG). De resultaten van het MPG verwerken we indien nodig in de jaarrekening en in de daarop volgende (meerjaren-)begroting.

Relatie met andere taakvelden
Voor het programma grond loopt de financiële verantwoording als volgt:

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06