Bijlagen

3. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Incidentele posten

Taakveld

2022

2023

2024

2025

Toelichting

bedragen x € 1.000

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

P0. Bestuur en Ondersteuning

TV04 Overhead

405

-

-

-

-

-

-

-

op orde brengen afdeling financiële administratie

TV04 Overhead

405

-

-

-

-

-

-

-

op orde brengen afdeling inkoop

TV01 Bestuur

191

-

-

-

-

-

-

-

inwonersparticipatie: incidentele impuls obv coalitieprogramma

TV01 Bestuur

350

-

400

-

-

-

-

-

onderzoek toekomstbestendige Griffie

TV04 Overhead

278

-

728

-

-

-

-

-

Architectuur

TV04 Overhead

700

-

700

-

-

-

-

-

Governance, Risk, Compliancy; vervolgstap project

TV04 Overhead

200

-

-

-

-

-

-

-

Identity- en Access management (IAM)/intensivering 2022

TV04 Overhead

300

-

300

-

-

-

-

-

Procesmanagement/ professionaliseringsslag (van improviseren naar organiseren)

TV04 Overhead

500

-

500

-

-

-

-

-

Ontwikkeltraject 'Richting Eindhoven'

TV04 Overhead

220

-

285

-

-

-

-

-

nieuw financieel systeem (complexe voorbereiding, testen en implementatie)

TV04 Overhead

98

-

88

-

-

-

-

-

Inbedden CRM-systeem/MS Dynamics;het opstellen van gedegen servicenormen en -afspraken, daarnaast moet het systeem voldoen aan de AVG- en security eisen

TV04 Overhead

125

-

125

-

-

-

-

-

Integrale huisvesting: thuiswerkfaciliteiten regeling

TV04 Overhead

67

-

67

-

-

-

-

-

Verzuim en re-integratie; versterking om langdurig werk-gerelateerd ziekteverzuim in goede banen te leiden

TV04 Overhead

209

-

-

-

-

-

-

-

Organisatiewijziging nieuwe afd. Belastingen; optimaliseren van processen en werkzaamheden

TV01 Bestuur

67

-

67

-

-

-

-

-

Formatie BAN op orde

TV04 Overhead

102

-

102

-

102

-

-

-

Woondeal

mutaties bestemmingsreserves:

TV04 Overhead

20.000

135

-

109

-

109

-

-

saldireserve specifiek

TV04 Overhead

-

100

-

-

-

-

-

-

reserve resereringen

TV04 Overhead

559

6.650

-

-

-

-

-

-

reserve niet te activeren investeringen(vh MIP)

TV01 Bestuur

111

-

-

-

-

-

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o

TV04 Overhead

659

-

469

-

-

-

-

-

reserve duurzaamheidsfonds SVG

TV04 Overhead

3.600

-

-

-

-

-

-

-

reserve strategische investeringen

mutaties algemene reserve:

TV04 Overhead

-

24.868

-

11.969

2.149

-

-

1.063

reserve eigen kapitaal

Totaal P0. Bestuur en ondersteuning

29.146

31.753

3.831

12.078

2.251

109

-

1.063

P1. Veiligheid

TV12 Openbare orde en veiligheid

100

-

-

-

-

-

-

-

ProjectToolBox Veiligheid; het beschikbaar maken van het systeem voor de afdeling Veiligheid; onder andere implementatiekosten, trainingskosten en overige gebruikskosten.

Totaal P1 Veiligheid

100

-

-

-

-

-

-

-

P2. Verkeer, vervoer en waterstaat

TV21 Verkeer en vervoer

480

442

-

-

-

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV22 Parkeren

4.027

1.200

-

-

-

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

mutaties bestemmingsreserves:

TV21 Verkeer en vervoer

-115

38

-115

-

-

-

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV22 Parkeren

-

2.827

-

-

-

-

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV22 Parkeren

2

-

2

-

2

-

2

-

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

mutaties algemene reserve:

TV21 Verkeer en vervoer

-

-

2.000

-

2.000

-

-

-

reserve eigen kapitaal

Totaal P2. Verkeer, vervoer en waterstaat

4.394

4.507

1.887

-

2.002

-

2

-

P3. Economie

TV34 Economische promotie

51

-

-

-

-

-

-

-

project Open Eindhoven (dekking uit reserve)

TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

787

787

-

-

-

-

-

-

BIZ Eindhoven Centrum; subsidie (dekking uit bijdragen derden)

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.879

6.277

4.275

6.063

1.050

15.766

1.050

15.766

Grondexploitatie projecten bedrijventerreinen

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.398

-

1.788

-

14.716

-

14.716

-

Grondexploitatie projecten bedrijventerreinen/mutatie boekwaarden

TV34 Economische promotie

250

-

250

-

-

-

-

-

versterken vestigingsklimaat: impuls conform coalitieakkoord

mutaties bestemmingsreserves:

TV34 Economische promotie

49

reserve citymarketing, toerisme, recr.

Totaal P3. Economie

7.365

7.113

6.313

6.063

15.766

15.766

15.766

15.766

4. Onderwijs

TV42 Onderwijshuisvesting

1.932

-

-

-

-

-

-

-

boekverlies activa onderwijshuisvesting

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

229

-

-

-

-

-

-

-

Zomerscholen; impuls m.n. tbv bestrijden taalachterstand

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

991

991

816

816

816

816

-

-

regionaal programma 'Naar de juiste plek'

mutaties bestemmingsreserves:

TV42 Onderwijshuisvesting

-

2.682

-

595

-

595

-

595

reserve huisvesting onderwijs

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

185

807

-

-

-

-

-

-

reserve VVE

TV42 Onderwijshuisvesting

1

-

2

-

2

-

2

-

reserve CO2-reductie

Totaal P4. Onderwijs

3.338

4.480

818

1.411

818

1.411

2

595

P5. sport, cultuur en recreatie

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

1.016

-

132

-

25

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV51 Sportbeleid en activering

52

-

-

-

-

-

-

-

sportacquisiteur Eindhoven247 voor periode 2020-2022 (dekking uit reserve)

TV51 Sportbeleid en activering

46

-

-

-

-

-

-

-

verhuizing VV Nieuw Woensel naar sportpark Eindhoven Noord

TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

237

-

237

-

-

-

-

-

eenmalige bijdrage tbv muziekgebouw en opstarten futurelab

mutaties bestemmingsreserves:

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

250

1.016

-

132

-

25

-

-

reserve maatschappelijk projecten nut i.o

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-

250

-

-

-

-

-

-

reserve bomencompensatie

TV51 Sportbeleid en activering

-

50

-

-

-

-

-

-

reserve citymarketing, toerisme, recr.

TV51 Sportbeleid en activering

-

45

-

-

-

-

-

-

saldireserve specifiek

TV52 Sportaccommodaties

59

28

60

28

61

8

64

8

reserve CO2-reductie vastgoed

TV54 Musea

232

232

232

232

232

232

232

232

reserve aankoop kunstvoorwerpen

TV54 Musea

350

350

350

350

350

350

350

350

reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

TV55 Cultureel erfgoed

-

1

-

1

-

1

-

1

reserve "revolving fund" monumenten

TV51 Sportbeleid en activering

-

197

-

-

-

-

-

-

reserve buurtsportcoaches

TV55 Cultureel erfgoed

70

-

70

-

70

-

70

-

reserve vastgoed eigenaarsonderhoud

Totaal P5. sport, cultuur en recreatie

2.312

2.169

1.081

743

738

616

716

591

P6. Sociaal Domein

TV65 Arbeidsparticipatie

696

297

696

297

399

-

399

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

mutaties bestemmingsreserves:

TV65 Arbeidsparticipatie

399

399

399

399

399

399

399

399

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV64 Begeleide participatie

952

-

916

-

-

179

-

1.689

Saldireserve specifiek

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

1

-

2

-

2

-

3

-

reserve CO2-reductie vastgoed

Totaal P6. Sociaal Domein

2.048

696

2.013

696

800

578

801

2.088

P7. Volksgezondheid en milieu

TV72 Riolering

78

78

-

-

-

-

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV74 Milieubeheer

3.307

11.440

502

125

615

493

-

-

projecten maatschappelijk nut (dekking uit reserve)

TV74 Milieubeheer

47

-

-

-

-

-

-

-

deelname aan subsidieproject 'Vve POWER Brabant'

TV74 Milieubeheer

120

-

-

-

-

-

-

-

begeleiding 3 projecten ikv het programma duurzaamheid

mutaties bestemmingsreserves:

TV74 Milieubeheer

1.326

242

1.144

-

-

-

-

-

reserve stimuleren energietransitie

TV74 Milieubeheer

225

-8.133

150

377

100

122

-

-

reserve maatschappelijk nut projecten i.o.

TV74 Milieubeheer

293

-

339

-

369

32

369

32

reserve Bio-energiecentr.&warmtenet Meerhoven

TV74 Milieubeheer

-

1

-

-

-

-

-

-

reserve WKO's

Totaal P7. Volksgezondheid en milieu

5.396

3.628

2.135

502

1.084

647

369

32

P8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

TV81 Ruimte en leefomgeving

2.477

949

8.181

774

1.004

774

904

774

maatschappelijk nut projecten i.o. (dekking uit reserve)

TV81 Ruimte en leefomgeving

2.298

2.072

1.732

2.286

686

516

686

516

projecten faciliterend grondbedrijf

TV81 Ruimte en leefomgeving

-

226

-

-554

-

170

-

170

projecten faciliterend grondbedrijf/mutatie boekwaarden

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen

19.817

69.131

16.046

30.429

13.223

10.941

13.236

11.406

grondexploitatie projecten niet-bedrijventerreinen

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen

49.314

-

14.383

-

-2.282

-

-1.830

-

grondexploitatie projecten niet-bedrijventerreinen/mutatie boekwaarden

TV83 Wonen en bouwen

710

-

710

-

-

-

-

-

levendige en leefbare wijken: impuls conform coalitieakkoord

TV83 Wonen en bouwen

663

-

683

-

-

-

-

-

Slim verduurzamen vastgoed; geprognotiseerde desinvesteringen

TV83 Wonen en bouwen

150

-

150

-

150

-

-

-

Woondeal

mutaties bestemmingsreserves:

TV81 Ruimte en leefomgeving

741

1.528

594

7.407

444

230

344

130

reserve maatschappelijk nut projecten

TV81 Ruimte en leefomgeving

-

214

-

214

-

214

-

214

reserve knooppunt XL

TV83 Wonen en bouwen

-

263

-

476

-

11

-

30

reserve CO2-reductie vastgoed

TV83 Wonen en bouwen

-

141

-

141

-

141

-

-

saldireserve specifiek

Totaal P8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

76.170

74.524

42.479

41.173

13.225

12.997

13.340

13.240

Totaal staat incidentele baten en lasten

130.269

128.870

60.557

62.666

36.684

32.124

30.996

33.375

Saldo incidentele baten en lasten

1.399

-2.109

4.560

-2.379

Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt per programma een overzicht van de incidentele baten en lasten over het jaar 2022. Bedragen onder de € 0,5 miljoen worden niet separaat toegelicht. Het resultaat op projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling (MNIO) wordt in algemene zin toegelicht. Per programma komt diverse keren een incidenteel resultaat terug op de projecten MNIO. Op diverse beleidsterreinen voeren we activiteiten projectmatig uit (bijvoorbeeld groot onderhoud, revitalisering bomen, verbeteren luchtkwaliteit). Bij de start van een project worden de beschikbare middelen samengebracht in de reserve MNIO. De lasten en baten en mutaties in de reserve merken we als incidenteel aan.

Op programma 0 ontstaat een saldo van –€2,6 miljoen. In de exploitatie wordt op verschillende onderwerpen (administratie, ICT, implementatie organisatievisie, ontwerp nieuw financieel systeem) tijdelijk personeel geplaatst. Een bedrag van € 20 miljoen wordt gestort in de saldireserve specifiek voor incidentele impulsen langs de lijnen van het coalitieakkoord (zie financiele hoofdlijn). Hiervan is €6,65 miljoen afkomstig uit de reserve niet te activeren investeringen. Deze reserve wordt afgesloten omdat de reserve Strategische investeringen deze functie feitelijk heeft overgenomen. In die reserve sparen we een bedrag van €3,6 miljoen.

Op programma 3 ontstaat een saldo van €0,2 miljoen. De (budgettair neutrale) mutaties grondexploitaties-bedrijventerreinen worden als incidenteel aangemerkt. De bijdrage van ondernemers voor de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) wordt als subsidie uitgekeerd.

Op programma 4 ontstaat een saldo van –€1,1 miljoen. Er is sprake van een boekverlies van €1,9 miljoen. Een bedrag van € 1 miljoen gaat naar een tijdelijk regionaal programma, dat t/m 2024 gesubsidieerd wordt door het Rijk. De mutaties in de reserves voor  onderwijshuisvesting en voor- en vroegschoolse educatie worden als incidenteel aangemerkt.

Op programma 6 ontstaat een saldo van €1,4 miljoen. Het budget Sociale werkvoorziening (WSW) wordt jaarlijks naar beneden bijgesteld door ministerie SZW (sterfhuisconstructie). Via een reserve worden voordelen uit de jaren 2022 t/m 2024 ingezet voor tekorten in de jaren daarna.

Op programma 7 ontstaat een saldo van €1,8 miljoen. In de reserve stimuleren energietransitie wordt een bedrag gestort van €1,3 miljoen.

Op programma 8 ontstaat een saldo van €1,6 miljoen. De (budgettair neutrale) mutaties grondexploitaties niet-bedrijventerreinen worden als incidenteel aangemerkt. Er vindt een desinvestering plaats van €0,7 miljoen. In de kadernota is een incidentele impuls beschikbaar gesteld van €0,7 miljoen voor projecten in het kader van leefbare stad en wijken.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06