Bijlagen

2. Financieel overzicht

LASTEN

perso-neels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en
diensten

subsidies en over-
drachten

overhead en apparaats-kosten

overig

toevoe- gingen voorzie-ningen

toevoe- ging reserves

totaal lasten

0.1 Bestuur

7.211

97

3.210

2.494

774

0

0

122

13.908

0.2 Burgerzaken

6.137

36

1.821

1.082

376

0

0

486

9.938

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.098

80

150

0

305

0

0

0

1.633

0.4 Overhead

73.319

5.954

23.446

0

-14.351

0

0

25.243

113.611

0.5 Treasury

0

3.277

274

0

119

-1.357

0

0

2.313

0.61 OZB woningen

1.087

0

124

0

112

0

0

0

1.323

0.62 OZB niet-woningen

700

0

80

0

113

0

0

0

893

0.63 Parkeerbelasting

312

0

36

0

32

0

0

0

380

0.64 Belastingen overig

422

7

317

0

112

0

129

0

987

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

0

0

0

0

116

0

0

0

116

0.8 Overige baten en lasten

0

11

239

0

470

-4.874

0

35

-4.119

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Bestuur en ondersteuning

90.286

9.462

29.697

3.576

-11.822

-6.231

129

25.886

140.983

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

104

124

130

15.234

0

0

0

0

15.592

1.2 Openbare orde en veiligheid

15.718

377

3.045

512

67

49

0

0

19.768

1 Veiligheid

15.822

501

3.175

15.746

67

49

0

0

35.360

2.1 Verkeer en vervoer

5.135

4.676

30.237

103

242

-1.681

0

-115

38.597

2.2 Parkeren

1.082

1.235

7.192

0

32

67

0

2

9.610

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

0

136

128

0

0

0

0

0

264

2.5 Openbaar vervoer

125

55

967

0

309

0

0

0

1.456

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.342

6.102

38.524

103

583

-1.614

0

-113

49.927

3.1 Economische ontwikkeling

774

16

815

1.643

6

0

0

0

3.254

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

159

-460

4.189

0

375

2.821

0

0

7.084

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

781

44

381

787

17

38

0

0

2.048

3.4 Economische promotie

626

0

394

1.835

392

0

0

0

3.247

3 Economie

2.340

-400

5.779

4.265

790

2.859

0

0

15.633

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

701

10.899

10.646

0

46

5

0

437

22.734

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.199

0

4.081

18.850

79

0

0

185

27.394

4 Onderwijs

4.900

10.899

14.727

18.850

125

5

0

622

50.128

5.1 Sportbeleid en activering

1.844

0

782

555

50

0

0

0

3.231

5.2 Sportaccommodaties

9.063

4.878

9.376

586

199

0

0

59

24.161

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.385

3.983

4.688

23.898

78

0

0

0

34.032

5.4 Musea

3.457

152

2.301

0

4

0

0

582

6.496

5.5 Cultureel erfgoed

600

37

795

246

0

0

0

70

1.748

5.6 Media

0

0

0

429

2

0

0

0

431

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

3.198

1.014

13.570

234

228

-457

0

250

18.037

5 Sport, cultuur en recreatie

19.547

10.064

31.512

25.948

561

-457

0

961

88.136

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.945

519

8.124

20.257

679

0

0

1

32.525

6.2 Wijkteams

884

0

1.558

29.999

0

0

0

0

32.441

6.3 Inkomensregelingen

7.976

1

1.435

131.633

940

0

0

0

141.985

6.4 Begeleide participatie

1.177

0

802

31.948

91

0

0

952

34.970

6.5 Arbeidsparticipatie

3.856

0

3.242

9.381

101

0

0

399

16.979

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.209

0

43

6.043

93

0

0

0

8.388

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.673

0

442

42.919

93

0

0

0

47.127

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.971

0

8.584

58.830

-9

0

0

0

70.376

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.078

61

1.496

47.996

24

0

0

0

51.655

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.078

0

46

7.834

-38

0

0

0

9.920

6 Sociaal domein

29.847

581

25.772

386.840

1.974

0

0

1.352

446.366

7.1 Volksgezondheid

885

0

8.962

987

86

0

0

0

10.920

7.2 Riolering

1.687

2.196

4.707

258

0

1.663

10.932

0

21.443

7.3 Afval

464

145

20.700

0

111

5.124

500

0

27.044

7.4 Milieubeheer

3.238

612

8.411

0

51

63

0

2.176

14.551

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

74

10

699

0

80

0

0

0

863

7 Volksgezondheid en milieu

6.348

2.963

43.479

1.245

328

6.850

11.432

2.176

74.821

8.1 Ruimte en leefomgeving

5.984

247

4.843

64

2

1.424

0

741

13.305

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.272

4.209

17.784

0

70

52.095

0

437

75.867

8.3 Wonen en bouwen

26.174

752

5.911

0

7.322

-25.515

0

0

14.644

8 Volkshuisvesting, leefomgeving

33.430

5.208

28.538

64

7.394

28.004

0

1.178

103.816

Eindtotaal

208.862

45.380

221.203

456.637

0

29.465

11.561

32.062

1.005.170

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06