Algemeen

Aanbieding

Dit is de Begroting 2022 van de gemeente Eindhoven. De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Deze stukken moeten voldoen aan de regelgeving die is uitgewerkt  in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Website
De begroting is te lezen als boekwerk maar ook via de website https://eindhoven.begroting-2022.nl.
De website kent een groot gebruiksgemak voor het navigeren en zoeken. Ook wordt op de website via een doorklikmogelijkheid aanvullende informatie aangeboden voor:

  • achtergrondinformatie van indicatoren (doorklikken op indicatoren)
  • beleidsdocumenten (doorklikken op doelen)
  • financiële informatie (doorklik in taakveld naar categorieën van kosten- en opbrengstsoorten)
  • uitleg taakvelden / naslag BBV

Algemeen

De begroting begint met een hoofdstuk Algemeen. Hierin wordt de bestuurlijke en financiële hoofdlijn beschreven. We actualiseren de prognose ten aanzien van het financieel meerjarenbeeld en geven aan hoe we - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding op orde houden. Ook zijn de sustainable development goals (SDG’s) uitgewerkt, de mondiale agenda die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Programma's

Het tweede gedeelte van de begroting bestaat uit een nadere toelichting op de programma's en taakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV.
Na de herijking in de begroting 2020 en de pilots voor veiligheid en sociaal domein in de begroting 2021 vindt in  deze begroting de definitieve invulling plaats van de in november 2019 omarmde motie ‘Heldere en begrijpelijke begroting’.  Om meer inzicht te geven over de vaste taken is bij elk taakveld onder ‘wat mag het kosten’ een uitgebreide financiële toelichting opgenomen die in een overzichtelijke tabelvorm is gepresenteerd.
Ook is in de leeswijzer bij hoofdstuk 2 een overzicht opgenomen van de wijzigingen in de doelen, prestaties en indicatoren, in vergelijking met begroting 2021. Dit betekent niet dat we helemaal klaar zijn voor de komende jaren, bij veranderingen in beleid zullen er altijd wijzigingen zijn in doelstellingen, prestaties en de mogelijkheden om effecten en prestaties meetbaar te maken.

Paragrafen

Het derde gedeelte van deze begroting bevat de paragrafen. Hierin staan de beleidslijnen voor de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor: (a) lokale heffingen, (b) weerstandsvermogen en risicobeheersing, (c) onderhoud kapitaalgoederen, (d) financiering, (e) bedrijfsvoering, (f) verbonden partijen en (g) grondbeleid. Aanvullend zijn er paragrafen voor (h) gebiedsgericht werken, (i) duurzaamheid, (j) investeringen/kapitaallasten, personeelskosten, mutatie reserves en saldo structurele baten en lasten.

Bijlagen

In het laatste deel van de begroting staan met name financiële staten met specificaties van risico’s, reserves en voorzieningen, subsidies en het EMU-saldo. We sluiten af met een toelichting op de gebruikte afkortingen.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06