Programma's

Leeswijzer

Dit onderdeel van de begroting bestaat uit de volgende programma's:

1. Veiligheid 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

3. Economie 

4. Onderwijs 

5. Sport, cultuur en recreatie 

6. Sociaal domein 

7. Volksgezondheid en milieu 

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 

0. Bestuur en ondersteuning

We presenteren programma 0 als laatste omdat dit uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat.

Verbeteringen

Website

De website van de vorige begroting kende al doorklikmogelijkheden naar achtergrondinformatie van indicatoren (doorklikken op indicatoren) en beleidsdocumenten (doorklikken op doelen).
In deze begroting is zijn er ook doorklikmogelijkheden toegevoegd voor financiële informatie (doorklik in taakveld naar categorieën van kosten- en opbrengstsoorten) en uitleg van taakvelden / naslag BBV.

Financieel

Om meer inzicht te geven over de vaste taken is bij elk taakveld onder ‘wat mag het kosten’ een uitgebreide financiële toelichting opgenomen over:

  1. Going-concern-taken (op hoofdlijnen)
  2. Intensiveringen in de kadernota 2022
  3. Mutaties tussen de jaren (2021-2025) groter dan € 1 miljoen

Analoog aan de jaarrekening is dit in een overzichtelijke tabelvorm gepresenteerd.

Doelen, prestaties en indicatoren
In de begroting 2020 heeft een herijking plaatsgevonden van de doelen, prestaties en indicatoren, waarna in de begroting 2021 pilots voor veiligheid en sociaal domein zijn afgerond. In deze begroting zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen in de doelen, prestaties en indicatoren in vergelijking met begroting 2021.

Programma / taakveld

Wijzigingen ten opzichte van vorige begroting

1 Veiligheid

Prestaties aangescherpt zes concrete prestaties die nu beter aansluiten op de veiligheidsprogramma’s.

2 Verkeer

In taakveld 2.1 Verkeer en vervoer is bij het doel 'Aantrekkelijk en leefbare openbare ruimte' het oordeel over onderhoud en inrichting gesplitst, analoog aan de inwonersenquête.

3 Economie

In taakveld 3.1 Economische ontwikkeling is het doel/prestatie ten aanzien van digitalisering vervangen door het concrete doel innovatie. De prestatie (in begroting 2021 invulling geven aan speerpunten’) is nu aangescherpt in ‘ontwikkelen van innovatiestrategie en aanjagen van innovaties’.

4 Onderwijs

In taakveld 4.3 Onderwijsbeleid zijn bij de prestatie ‘Tegengaan voortijdig schoolverlaten' twee nieuwe indicatoren toegevoegd: % VSV-ers uitgestroomd naar (1) onderwijs jaar later en (2) arbeidsmarkt jaar later.

5 Sport, Cultuur en recreatie

In taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie is het oordeel over onderhoud en inrichting gesplitst, analoog aan de inwonersenquête.

6 Sociaal Domein

In taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie zijn bij ‘Sociale Basis’ de prestaties verduidelijkt en indicatoren vervangen. Voor onderdeel inburgering is een doelenboom toegevoegd met drie doelen inclusief concrete prestaties en indicatoren.

7 Volksgezondheid en milieu

In taakveld 7.4 Milieubeheer is een nieuwe effectindicator voor CO2 toegevoegd: CO2-uitstoot per inwoner.

0 Organisatie en financiën

In taakveld 0.2 Burgerzaken is een indicator bij de digitale producten toegevoegd: Beantwoording FAQ’s door virtuele assistent.

Achtergrondinformatie
indicatoren

Voor elke indicator is een inhoudelijke toelichting over de scope, de relatie met doelen/prestaties en de motivatie voor het ambitieniveau opgenomen. Deze informatie is verder gecompleteerd en duidelijker toegelicht.

Leeswijzer

De indeling per programma is als volgt:

Inleiding

Hierin staat per thema een toelichting en een doelenboom. Vervolgens wordt per taakveld ingegaan op de drie sturingsvragen (de drie w’s).

Wat willen we bereiken? (eerste W-vraag)
Hier staan de doelen beschreven.

Wat gaan we hiervoor doen? (tweede W-vraag)
Hier staan de prestaties behorend bij het doel beschreven.

Indicatoren

De doelen en prestaties zijn meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren. Ook zijn de belangrijkste speerpunten van 2022 opgenomen. De achtergrondinformatie is via de webversie raadpleegbaar. Bij nieuwe indicatoren waarvoor voorgaande jaren geen cijfers beschikbaar zijn staat een ' -' . Niet bij alle taakvelden zijn indicatoren geformuleerd. Dit is het geval bij taakvelden met een financieel-technisch karakter (bijv. taakveld 0.5 Treasury).

Wat mag het kosten? (derde W-vraag)
Financiën en toelichting: we presenteren de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo
(+  betekent meer lasten dan baten). De belangrijkste vaste taken en financiële mutaties (met name kadernota en de afwijkingen groter dan € 1 miljoen tussen de jaren) zijn toegelicht. Gemeentebrede ontwikkelingen die meerdere programma’s raken, lichten we centraal toe. In paragraaf 3j worden de investeringen/ kapitaallasten, personeelslasten en de reserves toegelicht.

BBV-indicatoren: deze zijn wettelijk verplicht en gelden voor alle gemeenten. Voor de BBV-indicatoren maken we de vergelijking met gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Verbonden partijen: de bijdrage die de verbonden partij levert aan onze programma’s/taakvelden (extra informatie is terug te vinden in de paragraaf verbonden partijen).

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06