Paragrafen

3i. Duurzaamheid

Inleiding

Klimaatverandering gaat sneller dan gedacht. Extreme weersverschijnselen (brand, cyclonen, overstromingen) gaan vaker tegelijk voorkomen, soorten sterven massaal uit, en de voedselproductie wordt instabiel wat wereldwijde risico’s heeft. Dit blijkt uit het 6e IPCC klimaatrapport (2021), wat aangeeft dat zonder drastische maatregelen geen enkele plek op aarde veilig zal zijn. Ook geeft het rapport aan dat de stappen die we wereldwijd met elkaar de komende 8 jaar gaan nemen voor de mensheid cruciaal gaan zijn.

Eindhoven als onderdeel van de Brainport regio wil hier zijn verantwoordelijkheid in nemen en werkt aan een de stad van de toekomst: een gezonde, groene, welvarende stad waarin het voor iedereen in alle seizoenen prettig en veilig is om in te wonen, te werken en in vrije tijd te vertoeven. Op een manier waarbij iedereen er van kan profiteren en mee kan doen. Een klimaat neutrale stad waar zuinig met energie wordt omgesprongen, energie duurzaam wordt opgewekt en grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt. De hiervoor benodigde transitie die in de klimaatverordening is vastgelegd, is omvangrijk en complex. Het vergt een flinke transitie voor iedereen (bedrijven, inwoners en instellingen) die niet eenvoudig is, maar wel noodzakelijk is om ook in de toekomst de fijne stad te blijven die we nu zijn. Draagvlak creëren is hierbij natuurlijk essentieel.

Voor 2050 hadden we als stad al een aantal concrete doelen gesteld: een circulaire stad met een uitstootreductie van 95% t.o.v. 1990 voor CO2. Als tussendoelstelling daarbij geldt 55% CO2-reductie en 50% minder primaire grondstoffen gebruik in 2030. Als gemeentelijke organisatie willen we daarbij het goede voorbeeld geven en daarom willen we in 2025 100% uitstoot vrij en duurzaam zijn. 

In 2022 bouwen we verder aan de stad van de toekomst. De afgelopen jaren hebben we op het terrein van vergroening en de energietransitie middels verschillende initiatieven al de nodige ervaring in het ‘klein’ kunnen opdoen. We hebben ervaring opgedaan met het programma Aardgasvrije Wijken en we werken hard aan de warmtestrategie om te zorgen dat Eindhoven in de toekomst duurzaam in zijn energiebehoefte kan voorzien. We hebben een energieloket waar burgers terecht kunnen met vragen over verduurzamen van hun woning en schoon vervoer wordt gestimuleerd.

Hoe meer vaart we op alle thema’s kunnen maken, hoe sneller burgers, bedrijven en bezoekers van de stad van de toekomst kunnen profiteren. Als stad willen we ons dan ook samen met Helmond kandideren voor de Europese missie van klimaat neutrale steden. Bij succes zal de stad met extra Europese middelen geholpen worden voor de versnelling van onze transitie. Deze missie past bij de innovatieve Brainport regio waarin we met onze kennis en technologie voorop willen lopen in de wereld en waarbij we willen dat iedereen in de stad daarvan kan profiteren en mee kan doen.

Gegeven het belang van de opgave en de kansen die verduurzaming biedt voor de regio zijn er vanaf 2022 extra structurele middelen voor de verduurzaming van de stad vrijgemaakt. Hiermee kunnen we in 2022 onze activiteiten die veelal met tijdelijk geld zijn opgestart continueren en intensiveren. Zo gaan we het isolatieprogramma versterken om tegemoet te komen aan de wens van de burger voor meer ondersteuning in het verduurzamen van hun woningen om de transitie betaalbaar te houden.
Ook kunnen we een impuls geven aan thema’s die nog onvoldoende aandacht konden krijgen en nieuwe thema’s zoals het verduurzamen, dan wel uitfaseren van onze biomassacentrale.
Voor de totaal benodigde klimaatopgave zijn we echter nog afhankelijk van extra middelen van het rijk. Met de vrijgemaakte structurele middelen kunnen we ervoor zorgen dat we wanneer er gelden vanuit het rijk of andere subsidies komen de organisatie er klaar voor staat, én we tegelijkertijd verdere flinke stappen kunnen blijven zetten naar een gezonde klimaatneutrale, klimaatbestendige, circulaire en groene stad.

Om de doelstellingen te behalen is de afgelopen jaren beleid op hoofdlijnen in het klimaatplan 2020-2025 grotendeels vormgegeven. De komende periode richten we ons op de concretisering, uitvoering en opschaling ervan. In deze paragraaf geven we een nadere toelichting op de activiteiten en projecten voor 2022. We doen dit voor de verschillende onderdelen: 

 • Energie en warmtetransitie 
 • Circulaire economie 
 • Missie Europa 
 • Woningbouw 
 • Mobiliteit 
 • Bedrijven en industrie 
 • Interne bedrijfsvoering 

Energie en Warmtetransitie

De energie en warmtetransitie die nodig is voor het bereiken van de bovengenoemde CO2 reductie in 2030 en 2050 is enorm. We geven dit vorm aan de hand van de adaptieve uitvoeringsagenda behorende bij het Klimaatplan 2020-2025 die in de tweede helft van 2021 aan het college van B&W ter vaststelling wordt aangeboden en in een RIB naar de Raad komt. In 2022 richten we ons op de volgende activiteiten: 

 • We monitoren de voortgang van de activiteiten die in de uitvoeringsagenda zijn opgenomen. Met stakeholders onderzoeken we het effect van activiteiten en mogelijkheden om te versnellen of op te schalen.
 • Gezamenlijk met partners concretiseren we afspraken in Klimaatdeals, als onderdeel van het klimaatakkoord040 (2021-2023). Het klimaatakkoord040, wat een adaptief document is, vullen we aan met afspraken tussen de gemeente en partners die grote impact hebben op de CO₂-reductie in de stad.
 • Vanuit de ervaringen in 2021 zet het klimaatnetwerk in 2022 de samenwerking met de gemeente en The New Block voort. Het klimaatnetwerk040 is een netwerk, dat met de koplopers bijdraagt aan vergroten van draagvlak voor de energietransitie. In 2021 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met The New Block, waarmee het klimaatnetwerk meer mogelijkheden krijgt om de activiteiten uit te bouwen en samen te werken. The New Block (TNB) biedt een platform voor het Klimaatnetwerk040. Het is een plek midden in de stad waar organisaties, initiatieven en individuele burgers die zicht inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering elkaar kunnen treffen en van elkaar leren en tot nieuwe initiatieven te komen voor het verder verduurzamen van de stad en maatschappij. 
 • Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter vaststelling aangeboden aan de Raad. In 2022 starten we met de uitvoering van deze Transitievisie Warmte:  
 • We gaan verder met de aardgasvrije aanpak in ’t Ven-Lievendaal en Woensel Zuidwest.  
 • We voeren de aanpak energiezuinige woningen uit, gericht op de hele stad. 
 • We starten met een plan om De Hurk aardgasvrij te maken, in samenhang met andere verduurzamingsopgaven. 
 • We maken een plan van aanpak voor een publiek warmtebedrijf en starten met de uitvoer ervan. voeren dit stap voor stap uit. 
 • In de centrumzone maken we samen met vastgoedontwikkelaars, het publieke of gemeentelijke warmtebedrijf en andere energiebedrijven concrete plannen voor de (collectieve) energievoorziening van nieuwbouwontwikkelingen. We doen verdiepend onderzoek naar de rol van aquathermie uit de Dommel. Onze aanpak voor energie en warmte gaat hand in hand met het ontwikkelperspectief Centrum en integrale ruimtelijke planning. 
 • In en rond Meerhoven voeren we haalbaarheidsonderzoeken uit voor het uitfaseren van de gemeentelijke biomassa centrale. We ontwikkelen nieuwe, duurzame bronnen als restwarmte, zonnewarmte of geothermie. Dit doen we in overleg met Ennatuurlijk, die eigenaar is van het aangrenzende warmtenet.
 • Uit het beleid Zonneparken en Windturbines (2020) blijkt dat er nauwelijks ruimte is voor windenergie. In 2021 en 2022 verkennen we de beperkte mogelijkheden voor windturbines die er wél zijn. Voor zonneparken is in het beleid een duidelijk kader gemaakt, waaraan ontwikkelingen getoetst worden. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen in de ontwikkeling van 3 à 4 zonneparken.  
 • We continueren onderzoek naar het stimuleren van zonnepanelen op grote daken, onder andere in samenwerking met eigenaren van grote daken, zoals bedrijven en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Na vaststelling van de RES 1.0, (Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven (RES 1.0) in 2021 richten we ons in 2022 op de uitvoering ervan. We werken hierin samen met buurgemeenten aan energiebesparing, grootschalige opwekking van duurzame energie en een duurzame warmtevoorziening op regionaal niveau. Dit doen we in nauwe afstemming met de hierboven beschreven activiteiten. Ook trekken we gezamenlijk op bij het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen, zoals netschaarste (situatie waarbij de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet niet aansluit op de vraag en het aanbod van elektriciteit).
 • Innovaties zijn noodzakelijk om de energietransitie mogelijk te maken. Samen met kennisinstellingen, Brainport Development, Urban Development Initiative (UDI), woningcorporaties, organisaties en bedrijven stimuleren we onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van de volgende innovaties:  
 • Een aanpak voor energiebesparing, gericht op woningtypen.  
 • Een systeemgerichte aanpak gericht op flexibele uitwisseling van elektriciteit of warmte. Zoals onderzoek naar de haalbaarheid van een Energiehandelsplatform op Flight Forum. 
 • Volledig data gestuurd en geïndustrialiseerde bouw, van ontwerp tot sloop en hergebruik is een belangrijk onderzoeksgebied.  
 • Innovatie duurzame warmtebronnen voor industriële productieprocessen (bijvoorbeeld groene waterstof en Metaalpoeder) bieden kansen om mondiaal verschil te maken.  
 • De verliesvrije conversie en opslag van warmte en energie.  
 • Innovatie op sociaal gebied, gericht op verbreden van draagvlak voor de warmtetransitie.  

Circulaire stad

Om in 2050 te komen tot een circulaire samenleving, met als tussendoelstelling 50% minder primaire grondstoffen in 2030, is een toekomstvisie en een routekaart voor de circulaire stad nodig. Die maken we niet alleen, maar samen met de bouwsector, de industrie, de financiële sector en onze maatschappelijke partners. In 2022 gaan we daar een start mee maken. We laten zien waar we staan, welke stappen nog nodig zijn, maar ook wat we al doen en in de komende jaren kunnen uitbreiden of opschalen: 

 • We gaan verder met gezamenlijk circulair inkopen en aanbesteden; de markt uit dagen tot meer circulariteit. 
 • Voor de bouw onderzoeken we met Cirkelstad (platform van vooruitstrevende publieke en private partijen in de circulaire en inclusieve bouwsector) de invoering van de Brabantse aanpak circulair bouwen als aanpak voor projecten.. Vanuit de gemeente zetten we onze ervaringen met circulariteit uit het Slim Verduurzamen Vastgoed programma in als vliegwiel. 
 • In 2021 is de gemeente Eindhoven deelnemer van de Citydeal circulair en conceptueel bouwen  Samen met deelnemers onderzoeken we kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. We stimuleren toepassing in woningbouwprojecten en beleidsmatige verankering. En zetten onder andere ons Living Lab 040 in om verder te leren. 
 • Met de woningbouwcorporaties werken we onder de vlag van het Duurzaamheidspact in 2022 aan een circulaire stad door steeds meer te werken met duurzame materialen en gesloten kringlopen. We werken toe naar een klimaatdeal op gebied van circulariteit om deze ontwikkeling te versterken. 
 • Na een succesvolle pilot met gebruik van 50% hergebruikt oud asfaltgranulaat bij vervanging van het asfalt op de Insulindelaan, is deze werkwijze in 2021 toegepast bij nog vier wegenbouwprojecten. Met deze kennis en ervaring zetten we ook in 2022 projecten voor vervanging van asfalt in de markt.   
 • In de Green Business Club Spoorzone is een werkgroep Circulaire Economie actief. Hieraan nemen we deel om bedrijven in de Spoorzone die kansen zien om circulair te gaan werken te verbinden aan ontwikkeling van het gebied.  
 • Voor huishoudelijk afval richten we ons op korte termijn op efficiënte bronscheiding. Een grotere stap maken we met een nieuwe installatie voor nascheiding, die we samen met andere Brabantse gemeenten willen realiseren. Zie ook taakveld 7.3
 • Met de TU Eindhoven (Urban Development Initiative UDI) en Fontys (Expertisecentrum Circulaire Transitie FECT)  ontwikkelen we kennis die ons kan helpen de volgende stappen richting een circulaire stad te zetten. 
 • Met de e-Wasterace maken we via de scholen kinderen en hun ouders bewust van circulariteit en halen we elektronisch afval op. In 2022 bieden we naast de fysieke race met tien scholen ook een digitaal lespakket aan, waarmee we alle scholen in Eindhoven bereiken. 

Missie Europa

In december 2019 heeft de Europese Commissie een nieuwe, groene focus in gang gezet met de Europese Green Deal. Parallel aan deze Green Deal heeft de Commissie vijf Europese ‘missies’ (moonshots) geformuleerd. Dit zijn aansprekende, maatschappelijk relevante missies waarin ‘de burger en zijn/haar leefwereld centraal staat’ en die duidelijk de ‘toegevoegde waarde aantonen van Europese investeringen in onderzoek en ontwikkeling.’ Eén daarvan is de missie rond 100 klimaatneutrale steden tegen 2030 voor en door de burger. We willen ons daarvoor, samen met de gemeente Helmond, namens de Brainportregio kandidaat stellen. Daartoe is het afgelopen jaar een projectorganisatie opgezet en een plan van aanpak geschreven om te komen tot een bidbook. We werken samen met bewoners, bedrijven en organisaties bij het opstellen van de ‘’uiting van interesse’’, die in het voorjaar van 2022 gereed moet zijn.  

Woningbouw

Energiebesparingsprogramma (EBP) 
Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van het aardgasvrij maken van onze gebouwde omgeving. De komende 30 jaar moeten veel woningen daarom verduurzaamd worden. Met de activiteiten en projecten van het Energiebesparingsprogramma (de hoofdlijnen hiervan zijn mei 2021 aan de raad gepresenteerd) willen we onze inwoners hierin stimuleren en verduurzaming van hun woning mogelijk maken.  
We willen niet dat investeringen voor de warmtetransitie en stijgende energieprijzen leiden tot een onevenredige financiële impact op inwoners.  Om energie-armoede te voorkomen, hebben we specifieke aandacht voor inwoners en woningenaren met een smalle beurs. Het EBP richt op 4 pijlers: 

  1. Professionaliseren informatievoorziening voor betrouwbaar en onafhankelijke advies en ondersteuning voor de inwoner middels het Energieloket Eindhoven (i.o.). 
  2. Aanpak ontwikkelen voor bestrijding van energie-armoede om de kloof tussen inkomensgroepen niet verder te vergroten. 
  3. Opzetten van een buurtgerichte aanpak c.q. product/markt benadering o.b.v. analyses en selectiecriteria om maatwerk te kunnen bieden in het verduurzamen per buurt. 
  4. Lobbyen en subsidies regelen bij het Rijk en Europa, om de uitvoering daadwerkelijk mogelijk te maken. 

Eind 2022 zijn we volledig op stoom met het EBP en is het Energieloket Eindhoven volledig operationeel, waarbij alle ondersteunende processen zijn uitgelijnd; Ook zijn dan 400 huishoudens met energie-armoede met een energiecoach gestart met een traject om de energierekening te verlagen en zijn 20-25 buurten in Eindhoven benaderd met een passend duurzaamheidsaanbod.

Het vaststellen van de kadernota 2022 geeft de mogelijkheid om het energiebesparingsprogramma te versnellen en langjarig te borgen door de inzet van structurele middelen. Daarnaast maken we in 2022 € 200.000 extra vrij voor dit programma. Deze middelen worden ingezet om mogelijkheden om energie te besparen breder onder de aandacht te brengen én aan te zetten tot actie bij inwoners van Eindhoven. Dit omvat o.a. de continuïteit van het Eindhovens Energieloket, onderzoek naar de behoefte aan een fysiek of mobiel energieloket, vouchers en mogelijkheden om gepersonaliseerde adviezen te geven. Naar aanleiding van positieve ervaringen met warmte- en quickscans onder 10% van de woningen in Eindhoven (waarbij ruim 40% van de respondenten actie heeft ondernomen n.a.v. de resultaten van de scan), willen we dit breder uitrollen in de gemeente.

Duurzaamheidspact  
In het Duurzaamheidspact werken we samen met de woningbouwcorporaties aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Op basis van vier duurzaamheidspijlers: 

 • Duurzame energie en CO2-neutraal 
 • Natuurlijke stad 
 • Duurzame materialen en gesloten kringlopen 
 • Aandacht voor (het effect op) mensen 

We dagen onder andere gezamenlijk de markt uit om duurzame producten aan te bieden bij renovatie- en nieuwbouwprojecten en bepalen samen welke buurten als eerste aardgasvrij gemaakt kunnen worden. We werken samen de Transitievisie Warmte uit zoals in de pioniersbuurten ’t Ven, Generalenbuurt en Sintenbuurt en zetten de eerste stappen naar volgende buurten. Samen met onze partners binnen het Pact verstrekken we energieboxen en concrete energie-adviezen aan huurders.  
De overige woningbouwprojecten in Eindhoven dagen we uit een maximale bijdrage te leveren aan de vier duurzaamheidspijlers, opgedane kennis te delen en samen te werken daar waar het kan. 

Mobiliteit

Raadsbesluit stappenplan nul-emissiezone binnen de Ring  
Een nul-emissiezone is een zeer effectief instrument in het reduceren van de uitstoot van CO2 door stedelijk verkeer. De zone levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en dus een bijdrage aan een gezonde stad. Eindhoven spreekt de ambitie uit dat in 2030 alle verkeer binnen de Ring zonder uitstoot van schadelijke stoffen rijdt. Stapsgewijs worden de toegangseisen van de huidige milieuzone voor schoon vrachtverkeer aangescherpt richting een nul-emissiezone voor alle voertuigen. Basis voor de te zetten stappen is het raadsbesluit over het stappenplan voor een nul-emissiezone binnen de Ring (september 2020). Eindhoven volgt de landelijke afspraken en richtlijnen in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek die begin 2021 is ondertekend. 
Vanaf 1-1-2022 worden de toegangseisen van de milieuzone voor vrachtwagens en bussen/touringcars aangescherpt tot tenminste emissieklasse 6. Een volgende belangrijke mijlpaal is het invoeren van een nul-emissiezone voor vrachtauto’s en bestelauto’s en autobussen in 2025. In 2022 wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de milieuzone, zowel op landelijk niveau als in Eindhoven. Ook wordt onderzocht of ook andere voertuigcategorieën dan vrachtauto’s, bestelauto’s en autobussen onder het regime van de nul-emissiezone per 1 januari 2025 kunnen vallen. De gemeente wil ook initiatieven voor groene stadslogistiek ondersteunen. Daarvoor zetten we de subsidieregeling groene stadslogistiek in en bekijken we samen met de initiatiefnemers of en onder welke voorwaarden knelpunten in de uitvoering kunnen worden weggenomen.  

Verkenning mogelijkheden stimuleren bouwhub  
Eindhoven heeft een grote bouwopgave de komende jaren. In het centrum vindt de komende jaren een verdichtingsopgave plaats. Tot 2040 worden 21.000 woningen bijgebouwd waaronder 10.000 op EIK XL. Alle bouwprojecten tezamen zorgen voor een stijging van het bouwverkeer in en rondom de stad. Het slimmer organiseren van de logistiek van en naar de bouwplaats (zgn. bouwlogistiek) zorgt ervoor dat het bouwverkeer vermindert en de uitstoot van CO2 afneemt. Een initiatief uit de bouwwereld heeft geleid tot een vergevorderd plan voor opening van een bouwhub aan de rand van de stad (zomer 2021). De gemeente heeft een beleidsregel vastgesteld om regie te kunnen voeren op ritreductie in goederen- en personeelsvervoer van en naar bouwlocaties in Eindhoven. Het stimuleren van het gebruik van een bouwhub door projectontwikkelaars en aannemers is daarbij een effectieve maatregel. 

MaaS-pilot zakelijke reizen gemeente Eindhoven (vertraagde introductie door de corona)  
Eindhoven doet sinds 2019 mee aan één van de MaaS-pilots (Mobility as a Service) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met onze partners ASML, Brainport en MaaS-dienstverlener TURNN zijn we in 2020 enthousiast van start gegaan. Met de Turnn-app kan je een duurzame reis plannen, boeken en betalen. Reizen met openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen, gemeentelijke dienstfietsen, elektrische dienstauto’s: alles via één app.
Door corona en de bijbehorende maatregelen heeft het zakelijk reizen en woon- werkverkeer namelijk zo goed als stilgelegen in 2020 en de eerste helft van 2021. De pilot is daarom in april 2021 gelanceerd tijdens een online persbijeenkomst; in juni 2021 worden de eerste reizen met de Turnn-app gemaakt. De rest van het jaar wordt de app geleidelijk verder uitgerold onder medewerkers van de gemeente (en ASML). In 2022 gaan we leren wat de effecten van het gebruik van MaaS daadwerkelijk gaan zijn en wordt de pilot geëvalueerd. 

Bedrijven en industrie

 • Met VNO-NCW, Ondernemers Kontact De Hurk (OK De Hurk) en de Provincie continueren we de samenwerking om bedrijventerreinen te verduurzamen. Op de Hurk is in 2021 bij de ondernemersvereniging verkend hoe het bedrijventerrein te verduurzamen.  Hieruit is een keuze gemaakt om vervolgstappen te zetten met de volgende concrete projecten:   
 • Vergroening: van industrieterrein naar industriepark! Het collectief realiseren van zowel privaat als openbaar groen, zoals geveltuinen, sedum daken, aanplant van bomen en struiken, wadi’s en het aanleggen van wandelpaden. 
 • Slimme mobiliteit: van auto naar trein en e-bike en van individueel naar collectief. 
 • Innovatieve & duurzame Central Parking 
 • Collectieve aanpak energie-opwekking en besparing: mogelijk in de vorm van een Energiecoöperatie 
 • Ontbinden van stikstof m.b.v. innovatieve technologie 
 • In 2021 zijn deze werkgroepen opgestart en 2022 staat in het teken van het implementeren van activiteiten. Zo wordt daar onder andere gekeken naar de kansen voor duurzame opwek van energie, duurzame warmte, ontharden en vergroenen. 
 • Op Flight Forum is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het zelf opwekken van zo veel mogelijk energie en deze uit te wisselen met de naastgelegen kantoorpanden. In 2021 is de eerste fase gestart: het handelsplatform bouwen om virtueel energie te verhandelen. Flight forum huurt een projectleider in, die helpt bij het vinden van ondernemers om mee te doen en implementeren van het handelsplatform. Daarnaast is in 2021 onderzocht of we de energie ook kunnen opslaan. In 2022 wordt dit vervolgt en indien haalbaar geïmplementeerd. Gemeente Eindhoven faciliteert dit onderzoek. Samen met Toezicht en handhaving is aan een plan van aanpak gewerkt om een green deal te sluiten met de kantorensector. Deze moet kantoren in 2024 helpen naar energielabel B en daarnaast moeten zij voldoen aan minstens alle erkende maatregelen. Na akkoord van het college zullen we starten de kantoren te benaderen.  
 • Vanuit toezicht en handhaving is, net zoals voorgaande jaren, energietoezicht meegenomen. We controleren of bedrijven met informatieplicht aan het activiteitenbesluit voldoen, waarin is opgenomen dat energiemaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, genomen moeten worden. Als bedrijven niet voldoen aan de informatieplicht of het activiteitenbesluit, wordt hierop gehandhaafd.  
 • Van de vijf bedrijven van de Green Deal Zorg 1.0, hebben twee bedrijven het bronzen keurmerk en één bedrijf het zilver keurmerk behaald.  Op 1 april 2021 is de Green Deal Zorg 1.0 afgerond. Vier van de vijf bedrijven heeft het bronzen keurmerk op de milieu thermometer zorg gehaald, één bedrijf heeft het zilveren keurmerk gehaald. De betrokken bedrijven hebben toegezegd dat zij na april 2021 doorgaan en de komende 3 jaar toewerken naar het zilveren en gouden keurmerk. In 2021 starten we een tweede greendeal zorg op, met regionale bedrijven die voor het bronzen keurmerk zullen gaan. Hier kunnen nieuwe partijen zich voor aanmelden en zullen de komende 3 jaar werken naar het bronzen keurmerk. (11 gemeenten en 11 regionale zorgpartijen doen mee) Zo zetten wij de kennis die we als gemeente met deze partijen hebben opgedaan ook in voor omliggende gemeenten en bedrijven.
 • Gemeente Eindhoven gaat samen met de evenementen-organisatoren uit de stad een ‘Klimaatdeal evenementen’ sluiten. Met een groep ambitieuze koplopers is een samenwerking aangegaan om aan duurzame en sociale oplossingen te werken met evenementen. Na het vaststellen van de gezamenlijk strategie met concrete doelstellingen en roadmap, staat 2022 in het teken van actieplannen, verdiepende worskhops en tussentijdse evaluaties en delen van best practices.  

Bedrijfsvoering

In het raadsbesluit voor de klimaatverordening is opgenomen dat we als gemeentelijke organisatie in 2025 100% uitstoot vrij en duurzaam zijn. Dit omdat we in de grote opgave voor de stad het goede voorbeeld willen geven. Een forse opgave waarin we op gebied van onze bedrijfsvoering al flinke stappen hebben gezet (SVV, SVGG, MVI en het opleiden van verschillende medewerkers in The Natural Step). Tegelijkertijd staat ons binnen onze bedrijfsvoering nog het nodige te doen om in 2025 ons doel te kunnen bereiken.  
Het verduurzamen van de organisatie biedt niet alleen een voorbeeld maar ook inzicht in de grotere opgave waar we als stad voor staan en is daarmee essentieel.  
Alhoewel we al veel samenwerken wordt steeds duidelijker dat een integrale benadering van al onze vraagstukken noodzakelijk is om in 2050 als stad CO2 neutraal én circulair te zijn. Voor de gehele organisatie betekent dit een andere manier van benaderen van bestaande werkzaamheden en vraagstukken waarbij duurzaamheid randvoorwaardelijk wordt bij onze activiteiten en projecten. Dit doen we stap voor stap. De Natural Step helpt ons daarbij. In 2022 gaan we verkennen hoe we nog beter invulling kunnen gaan geven aan de integrale benadering van duurzaamheid in de organisatie. Daarnaast werken we in 2022 aan het opschalen van de bestaande 3 pijlers in onze bedrijfsvoering: SVGG, SVV en MVI: 

 • Ambtelijke huisvesting (contract SVGG (Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen))  
  In 2022 gaan we samen met het consortium Impuls verder met het verduurzamen van de eigen huisvesting. Plannen voor het verder verduurzamen van Mercado (gelijktijdig met groot onderhoud aan o.a. de installaties van dit pand), gebieds-WKO-stadhuisplein en het dak Stadhuis (vergroenen dak en zonnedak) zullen worden uitgevoerd. Ook is er extra aandacht voor de ontwikkeling van de huisvesting na corona. Ook voor het NRE en het Van Abbemuseum zullen slagen gemaakt worden in de verdere verduurzaming. 
 • Eigen vastgoed (programma SVV (Slim Verduurzamen Vastgoed))  
  Ook gaan we in 2022 verder met de verduurzaming van een groot deel van de kernportefeuille van ons eigen vastgoed (fase 1b). Dit is vooral gericht op de uitwerking van de eerste stappen van verduurzaming: PV-panelen, isolatie, ledverlichting, en monitoring (bijna alle panden zijn nu voorzien van slimme meters). De focus heeft hierbij gelegen op het verkrijgen van subsidies, monitoring van het verbruik en op de financieel rendabele investeringen.  In 2022 gaan we ook de plan uitwerking voor fase 2 verder vormgeven. We gaan hierbij aanhaken bij het landelijk beleid, vertaald naar Regionale Energie Strategieën en de warmtevisie voor de stad. Ook gaan we verder met het verkennen van de samenwerking met de vier Eindhovense woningbouwcorporaties, middels de realisatie van het Pact (waarin de gezamenlijke ambities voor het verduurzamen van het vastgoed van de corporaties en de gemeente zijn vastgelegd) en aan het Vliegwiel (onder andere samenwerking met groot aantal scholen) om zo de verduurzaming van de stad te versnellen. 
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  
  Maatschappelijke Verantwoord inkopen (MVI) is een krachtig instrument om de maatschappelijke doelen van onze organisatie te helpen realiseren. Ons nieuwe MVI-beleid 2022-2025 dient hiertoe aan te sluiten bij de forse (duurzaamheid)opgave waar we met onze organisatie voor staan. Klimaat, milieu en circulaire ambities uit o.a. de klimaatverordening, energievisie en diverse Green Deals en sociale maatschappelijke doelstellingen (Social Return, Ketenverantwoordelijkheid, Diversiteit & Inclusie) gaan we binnen onze opdrachten en inkopen ambitieuzer opnemen om actief bij te dragen aan de maatschappelijke doelen. In 2022 bouwen we voort op de resultaten van MVI (de basis op orde) uit de vorige beleidsperiode (2017-2021) en verhogen we de lat m.bt. het borgen van MVI in de organisatie, gedurende de hele levenscyclus en in de toeleveringsketen. Hierdoor zal er in 2022 naast inkoop een grotere rol zijn weggelegd voor contract- en leveranciersmanagement (contractuele borging). Ook willen we een meer diverse aanpak binnen sectoren (gebaseerd op MVI impactanalyse en het verankeren van maatschappelijke doelen in formele structuren en werkprocessen zoals het inkoopformulier BIS). Daarnaast gaan we in 2022 werken aan de zichtbaarheid van MVI binnen de organisatie en de monitoring van MVI verder uitbreiden van procesmonitoring naar meer effectmonitoring. Verder willen we een grotere bijdrage leveren aan (inter-) nationale ambities als de Sustainable Development Goals en nieuwe thema’s als Diversiteit & Inclusie. We gaan hierbij aanhaken bij het MVI beleid van de Nederlandse Rijksoverheid. Hiertoe zullen we eind 2021 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2022-2025 gaan ondertekenen. Dit manifest zal minder vrijblijvend zijn en meer gericht op een transparante aanpak, waarbij partijen intensiever gezamenlijk optrekken.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 16:36:49 met de export van 09/29/2021 16:21:06